ZALETY

TANIE ŹRÓDŁO SIARKI

/ Zalety

AgroSulCa® w swym składzie zawiera dwa składniki mineralne
w formie dostępnej dla rośliny:  wapń (Ca2+) oraz siarkę siarczanową (SO42-).

ZALETY

Poprawia ogólne właściwości gleby

 • poprawia strukturę gleby — mniej zwięzła i  zaskorupiona gwarantuje lepsze wschody
 • zapewnia lepszą infiltrację wody w glebę, co zapobiega erozji
 • wpływa na wzrost głębokości ukorzeniania się roślin, co ułatwia lepsze wykorzystanie wody i azotu
 • zapewnia mniejsze zanieczyszczenie ziemią okopowych i warzyw korzeniowych
 • poprawia jakość płodów, zwłaszcza warzyw (więcej wapnia i białka)
 • zwiększa odporność na patogeny, poprawiając zdrowotność roślin
Gleby bardzo lekkie

AgroSulCa® ogranicza działanie czynników stresogennych oraz dostarcza składniki zapewniające uprawianym roślinom warunki do optymalnego wzrostu we wczesnych fazach rozwoju.

Gleby lekkie

AgroSulCa® zapewnia efektywną uprawę roślin intensywnych, podnosząc potencjał produkcyjny gleb słabych.

Gleby średnie

AgroSulCa® zapewnia optymalizację wykorzystania azotu – głównego czynnika warunkującego realizację potencjału uprawianych roślin.

Gleby ciężkie

AgroSulCa® poprawia właściwości fizyczne gleby, optymalizując środowisko wzrostu uprawianych roślin.

Dostarcza cenne składniki pokarmowe

Plonotwórcze działanie siarki:

ZBOŻA:

• większe tempo początkowego wzrostu
• więcej kłosów na jednostkę powierzchni, więcej ziarniaków w kłosie
• więcej białka w ziarnie

RZEPAK:

• lepsze przezimowanie
• dynamiczny wzrost w okresie wiosennego ruszenia wegetacji
• więcej pędów bocznych i kwiatów
• więcej zawiązanych łuszczyn –  kwiaty o intensywnie żółtej barwie przyciągają pszczoły
• większa zawartość tłuszczów, gdyż siarka warunkuje ich syntezę.

STRĄCZKOWE:

• większe tempo wiązania N2; duży wigor wzrostu roślin
• więcej zawiązanych łuszczyn i nasion w łuszczynach
• większa zawartość tłuszczów

OKOPOWE:
 • lepsze wykorzystanie energii słonecznej we wczesnych fazach wegetacji, gdyż siarka warunkuje pobieranie azotu z gleby, zwiększa syntezę białek i produkcję biomasy
 • większy plon korzeni
 • większa zawartość cukru w korzeniach
 • mniejsze porażenie roślin przez niektóre choroby: parch ziemniaczany (Streptomyces scabies); ospowatość bulw (Rhizoctonia solam).
WARZYWA:

• większe tempo wzrostu
• mniejsza zawartość azotanów
• zwiększona produkcja związków cennych żywieniowo, m.in. takich jak karoten, witamina C,
biotyna (H), tiamina (Bi)
• zwiększona zawartość błonnika
• poprawa walorów smakowych i aromatyczności warzyw cebulowych: cebula, czosnek;
• zwiększona zawartość olejków eterycznych (cykloalliina — cebula i chrzan, allicyna — czosnek).

UŻYTKI ZIELONE:
 • stymulacja procesów wiązania N2 przez rośliny motylkowate pastewne, uprawiane w mieszankach z trawami lub rosnące na trwałych użytkach zielonych
 • zmniejszone zagrożenie azotanami w młodej runi

Plonotwórcze działanie wapnia:

Wzrost plonów jest wynikiem:

 • poprawy warunków pobierania składników pokarmowych, zarówno poprzez stymulację wzrostu systemu korzeniowego, jak i transport składników z gleby do rośliny
 • optymalizacji relacji między pobieraniem azotu a pozostałymi składnikami, określającymi efektywność azotu nawozowego
 • poprawy stanu zdrowotnego rośliny, wynikającej zarówno ze zbilansowanego stanu odżywienia, jak i bezpośredniego ograniczania presji patogenów
 • zwiększonej asymilacji N2 w następstwie większego tworzenia brodawek korzeniowych roślin strączkowych i motylkowych

Eliminuje wpływ toksycznego glinu Al3+

Podstawowym zadaniem rolnika jest neutralizacja toksycznego glinu, gdyż tylko w ten sposób można poprawić właściwości i funkcjonowanie gleb uprawnych, a tym samym przywrócić ich produktywność. Najprostszym sposobem rewitalizacji funkcji gleby jest systematyczne wapnowanie. Nie można tego dokonać, gdy rocznie z gleby ubywa od 200 do 300 kg CaO/ha, a średnia dawka wapna nawozowego pokrywa zaledwie 10–20% strat.

Z nawozem AgroSulCa® kontrola AI3+ jest możliwa, gdyż nawóz ten zawiera dwa składniki:

 • wapń Ca2+
 • siarkę w formie siarczanowej SO42-, która wiąże glin w związek o mniejszej rozpuszczalności.

AgroSulCa® rozpuszcza się powoli w wodzie glebowej i do roztworu glebowego docierają dwa składniki, wapń Ca oraz anion siarczanowy SO42-.  Pierwszy z wymienionych składników wypiera na drodze wymiany jonowej toksyczny glin, Al3+ do roztworu glebowego, w którym jest kompleksowany przez aniony siarczanowe. Powstały w tym procesie siarczan glinu pełni w roztworze glebowym rolę koagulanta, a więc może pośrednio stymulować procesy łączenia się poszczególnych cząstek gleby w agregaty, co tłumaczy specyficzny, dodatni efekt stosowanego gipsu na strukturę gleb ciężkich, zmniejszając ich podatność na zaskorupianie się. W ten sposób toksyczny glin podlega przynajmniej częściowemu wyłączeniu z roztworu glebowego.

Nie zakwasza i stabilizuje odczyn gleby

Podstawowym skutkiem zakwaszenia gleby jest spadek odczynu (pH), który prowadzi do uruchomienia się związków toksycznych, głównie glinu i manganu. Związki te pojawiają się w glebie kwaśnej (pH poniżej 5,5), lecz dopiero w glebie bardzo kwaśnej (poniżej 4,5) pojawia się Al3+, zagrażający funkcjonowaniu roślin uprawnych.

Ujemny wpływ glinu na rośliny uprawne trzeba rozpatrywać w trzech grupach właściwości gleby:

BIOLOGICZNE:

Zahamowanie wzrostu korzeni, a tym samym redukcja systemu korzeniowego; wypadania roślin z pola — przerzedzenie łanów roślin uprawnych:

 • zredukowana objętość gleby eksplorowana przez korzenie, prowadząca do mniejszego pobrania azotanów i składników mało ruchliwych, takich jak fosfor i potas
 • wzrost ryzyka wymycia azotanów, a także siarczanów z gleby
 • zmniejszona efektywność azotu z powodu niedoboru fosforu i potasu
 • zmniejszona aktywność mikroorganizmów w glebie

Skutki:

 • zredukowane tempo rozkładu materii organicznej
 • ograniczona, a nawet zredukowana nitryfikacja > mniej azotu azotanowego w glebie
 • mniejsza aktywność mikroorganizmów symbiotycznych, wiążących N2
CHEMICZNE:
 • silne uwstecznienie fosforu
 • mniejsza zawartość wapnia i magnezu w glebowym kompleksie sorpcyjnym
 • uruchamianie się związków toksycznych, np. metali ciężkich

Skutki:

 • zwiększone ryzyko uwsteczniania fosforu z nawozów
 • wolniejsze tempo pobierania azotu z nawozów
 • wzrost pobierania niepożądanych składników przez rośliny
FIZYCZNE:
 • pogorszenie się struktury gleby

Skutki:

 • mniejsza infiltracja wody opadowej
 • wzrost podatności gleby na zaskorupianie się
 • słaby wzrost korzeni w glebie zagęszczonej

Pozwala na lepsze wykorzystanie azotu

Siarka jest jednym z 13 podstawowych składników decydujących o wzroście, produkcji biomasy i reprodukcji roślin. Pierwiastek ten jest składnikiem wielu enzymów i związków organicznych, obecnych w roślinie. Niedobór siarki w roślinie zmniejsza wydajność procesu redukcji N2, co tym samym rzutuje ujemnie na produkcję nasion (rośliny strączkowe) czy też paszy (lucerna, koniczyna).

Zwiększa odporność na stresy biotyczne i abiotyczne roślin uprawnych

Rośliny uprawne dobrze odżywione za pomocą nawozu AgroSulCa® charakteryzują się większą odpornością na stresy. Działanie i skutki plonotwórcze stosowania siarki w technologii uprawy roślin wrażliwych są bardzo szerokie:

 • biotyczne – siarka zwiększa odporność roślin uprawnych na porażenie wywołane przez grzyby i bakterie
 • abiotyczne – wzrost tolerancji na suszę
?
?