PŘEDNOSTI

/ Přednosti

AgroSulCa® obsahuje dvě minerální lýtky ve formě dostupné pro rostliny:
vápník (Ca2+) a síran (SO42-).

PŘEDNOSTI

Zlepšuje vlastnosti půdy

 • zlepšuje strukturu půdy — méně hutná a ztvrdlá půda zaručuje lepší klíčení
 • zajišťuje lepší infiltraci vody v půdě, což zabraňuje erozi
 • ovlivňuje hloubku zakořenění rostlin, což usnadňuje lepší využití vody a dusíku
 • zajišťuje menší znečištění kořenové zeleniny
 • zlepšuje kvalitu plodů, zvláště zeleniny (více vápníku a bílkovin)
 • zvyšuje odolnost na patogeny, zlepšuje zdraví rostlin
Půdy velmi lehké

AgroSulCa® omezuje účinek stresogenních faktorů a dodává živiny zajišťující pěstovaným rostlinám podmínky pro optimální růst v raných fázích rozvoje.

Lehké půdy

AgroSulCa® poskytuje efektivní pěstování intenzivních rostlin, což zvyšuje produkční potenciál slabých půd.

Střední půdy

AgroSulCa® optimalizuje využití dusíku – hlavní faktor určující potenciál pěstovaných rostlin.

Těžké půdy

AgroSulCa® zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy, optimalizuje růstové prostředí pěstovaných rostlin.

Dodává cenné živiny

Zvýšení výnosu díky síře:

Obilí:
 • rychlejší tempo počátečního růstu
 • více klasů na jednotku plochy, více zrn v klase
 • více bílkovin v zrně
Řepka:
 • lepší přezimování
 • dynamický růst v období jarního vegetačního růstu
 • více bočních výhonků a květin
 • více šešulí – květy s intenzivní žlutou barvou přitahují včely
 • vyšší obsah tuků, protože síra podmiňuje jejich syntézu
Luštěniny:
 • rychlejší tempo vázání N2; velký vitalita růstu rostlin
 • více zavázaných lusků a bobů v luscích
 • větší obsah tuků
Okopaniny:
 • lepší využití sluneční energie v raných vegetačních fázích, protože síra podmiňuje příjem dusíku z půdy, zvyšuje syntézu bílkovin a produkci biomasy
 • větší výnos kořenů
 • větší obsah cukru v kořenech
 • nižší napadení rostlin některými chorobami: strupovitost brambor (Streptomyces scabies); kořenomorka bramborová (Rhizoctonia solam).
Zelenina:
 • rychlejší tempo růstu
 • nižší obsah dusičnanů
 • zvýšená produkce nutričně hodnotných sloučenin, jako jsou například karoten, vitamín C,
 • biotin (H), tiamin (B1)
 • zvýšený obsah vlákniny
 • zlepšení chuťových vlastností a aromatičnosti cibulové zeleniny: cibule, česnek
 • zvýšený obsah éterických olejů (cykloalliin – cibule a křen, alicin – česnek)
Pastviny:
 • stimulace procesů vázání N2 motýlokvětými krmnými rostlinami, pěstovanými ve směsích s trávou nebo rostoucích na trvalých pastvinách
 • snížené hrozící nebezpečí dusičnanů v mladém porostu

Zvýšení výnosu díky vápníku:

Růst výnosů je výsledkem:

 • zlepšení podmínek pro příjem živin, jak prostřednictvím stimulace růstu kořenového systému, tak i přenos živin z půdy do rostliny
 • optimalizace vztahů mezi příjmem dusíku a ostatními živinami, stanovujícími efektivitu dusíku obsaženého v hnojivu
 • zlepšení zdravotního stavu rostliny, vyplývající jak z vyvážené výživy, tak i z přímého omezování tlaku patogenů
 • zvýšené asimilace N2 v důsledku většího tvorby kořenů u luštěnin a motýlokvětých rostlin

Eliminuje vliv toxického hliníku Al3+

Základním úkolem zemědělce je neutralizace toxického hliníku, protože pouze tak lze zlepšit vlastnosti a fungování orných půd, a stejně tak obnovit jejich produktivitu. Nejjednodušším způsobem revitalizace funkce půdy je systematické vápnění. To nelze provádět, ubývá-li ročně z půdy 200 až 300 kg CaO/ha, přičemž průměrná dávka vápníku z hnojiva pokryje sotva 10 až 20 % těchto ztrát.

S hnojivem AgroSulCa® je kontrola AI3+ možná, protože toto hnojivo obsahuje dvě látky:

 • vápník Ca2+
 • síru ve formě síranu SO42-, která váže hliník do sloučeniny s nižší rozpustností.

AgroSulCa® se v půdní vodě rozpouští pomalu a do půdního roztoku se tak dostávají dvě látky, vápník Ca a anion síranový SO42-. První z nich vytlačuje prostřednictvím iontové výměny toxický hliník Al3+ do půdního roztoku, v němž je komplexován síranovými aniony. Síran hlinitý vzniklý v tomto procesu plní půdním roztoku roli koagulantu, a může tedy nepřímo stimulovat procesy spojování se jednotlivých částic půdy do agregátů, což vysvětluje specifický pozitivní efekt použité sádry na strukturu těžkých půd, snížením jejich náchylnosti ke tvrdnutí. Tímto způsobem je toxický hliník alespoň částečně vyloučen z půdního roztoku.

Nezvyšuje kyselost a stabilizuje půdní reakci

Hlavním následkem zvýšení kyselosti půdy je pokles reakce (pH), který vede k aktivaci toxických sloučenin, hlavně hliníku a manganu. Tyto sloučeniny se vyskytují v kyselé půdě (pH nižší než 5,5), ale až v půdě velmi kyselé (pH nižší než 4,5) se vyskytuje Al3+, ohrožující fungování zemědělských rostlin.

Záporný vliv hliníku na zemědělské rostliny je třeba rozebrat ve třech skupinách vlastností půdy:

Biologické:

Inhibice růstu kořene, tedy redukce kořenového systému; vypadání rostlin z pole — prořídnutí zemědělských rostlin:

 • snížený objem půdy prozkoumaný kořeny, vedoucí k nižšímu příjmu dusičnanů a málo mobilních minerálů, jako jsou fosfor a draslík
 • zvýšení rizika vypláchnutí dusičnanů a rovněž síranů z půdy
 • snížená efektivita dusíku z důvodu deficitu fosforu a draslíku
 • snížená aktivita mikroorganismů v půdě

Následky:

 • snížené tempo rozkladu organické hmoty
 • omezená a dokonce snížená nitrifikace > méně dusičnanového dusíku v půdě
 • nižší aktivita symbiotických mikroorganismů, vázajících N2
Chemické:
 • výrazný ústup fosforu
 • menší obsah vápníku a hořčíku v sorpčním půdním komplexu
 • aktivace toxických sloučenin, např. těžkých kovů

Následky:

 • zvýšené riziko ústupu fosforu z hnojiv
 • pomalejší tempo přijímání dusíku z hnojiv
 • zvýšené přijímání nežádoucích látek rostlinami
Fyzikální:
 • zhoršení struktury půdy

Následky:

 • nižší infiltrace srážkové vody
 • zvýšení náchylnosti půdy ke tvrdnutí
 • slabý růst kořenů v zhutnělé půdě

Umožňuje lepší využití dusíku

Síra je jednou ze 13 základních látek rozhodujících o růstu, produkci biomasy a reprodukci rostlin. Tento prvek je součástí řady enzymů a organických sloučenin přítomných v rostlině. Deficit síry v rostlině snižuje efektivitu procesu redukce N2, což se záporně promítá do produkce semen (luštěniny) nebo krmiva (lucerna, jetel).

Zvyšuje odolnost vůči biotickému a abiotickému stresu zemědělských rostlin

Zemědělské rostliny, které jsou dobře vyživovány díky hnojivu AgroSulCa® , se vyznačují větší odolností vůči stresu. Účinky a výsledky aplikace síry při pěstování citlivých rostlin na jejich výnos jsou velmi široké:

 • biotické – síra zvyšuje odolnost zemědělských rostlin na napadení plísněmi a baktériemi
 • abiotické – zvýšení tolerance na sucho
?
?