Zásady ochrany osobních údajů

I. Všeobecné podmínky

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o způsobech ochrany osobních údajů uživatelů webových stránek („uživatelé“) nacházejících se na elektronické adrese www.pgeekoserwis.pl, dále pouze „webové stránky“, příslušně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“).
 2. Správcem osobních údajů uživatelů webových stránek je společnost PGE Ekoserwis sp. z o. o. se sídlem ve Vratislavi (50-222), pl. Staszica 30.
 3. Obsah stran webových stránek tvoří vlastnictví správce údajů a je právně chráněn.
 4. Webové stránky mají informační charakter. Společnost PGE Ekoserwis sp. z o. o. vynakládá veškeré úsilí, aby prezentované údaje byly co možná nejkompletnější a nejaktuálnější.
 5. Pro používání webových stránek musí mít uživatel počítač nebo zařízení s nainstalovaným softwarem umožňujícím prohlížení internetových stran a přístup k internetové síti. Přístup na webové stránky umožňují nejrozšířenější internetové prohlížeče.
 6. Správce prohlašuje, že na webových stránkách není zobrazen obsah poškozující práva třetích osob nebo platná ustanovení zákona, zejména nejsou zobrazeny informace, které způsobují ohrožení nebo znamenají ohrožení soukromí nebo bezpečnosti jakýchkoliv osob, informace propagující nezákonnou činnost nebo nezákonné jednání, informace urážlivé, znamenající hrozbu, mající nemravný, urážející nebo pomlouvačný charakter, vyvolávající rasismus, pronásledování z etnických, kulturních nebo náboženských příčin, informace propagující nebo podporující trestnou činnost, poškozující práva třetích osob, včetně práva duševního vlastnictví nebo tvořící jinou formu poškození právně chráněných práv.
 7. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí může používání webových stránek znemožnit.

II. Účel shromažďování údajů

Osobní údaje uživatelů webových stránek budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely vyplývajících z právně legitimních zájmů správce – zajistit přístup na webové stránky a umožnit jejich používání, a rovněž umožnit kontakt se správcem prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.

III. Přístupové právo

 1. V případech a podle zásad uvedených ve všeobecně platných předpisech o ochraně osobních údajů příslušejí uživatelům přístupová práva ke svým údajům a obdržení jejich kopií, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitku vůči jejich zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu.
 2. Správce údajů si vyhrazuje právo odmítnout výmaz údajů uživatele, pokud je jejich zachování nezbytné za účelem realizace nároků nebo pokud to vyžadují platná ustanovení zákona.

IV. Příjemci údajů

 1. Osobní údaje uživatelů budou předávány oprávněným institucím stanoveným právními předpisy a zpracovatelům, kteří poskytují služby správce údajů a kterým jsou tyto údaje svěřovány.
 2. Osobní údaje nebudou předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
 3. K osobním údajům shromažďovaným správcem údajů mají přímý přístup pouze oprávnění pracovníci nebo spolupracovníci správce údajů.

V. Zajištění a ochrana osobních údajů

Správce údajů prohlašuje, že osobní údaje uživatelů zpracovává v souladu s GDPR a že používá technické a organizační prostředky, které zajišťují ochranu zpracovávaných údajů vhodnou podle hrozeb a kategorií chráněných údajů, zejména zabezpečuje osobní údaje uživatelů před jejich poskytnutím neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením.

VI. Automatizované rozhodování

Oznamujeme, že v rámci zpracování údajů, o nichž se hovoří výše, nebude automaticky rozhodováno a údaje uživatelů nebudou profilovány ve znění GDPR, s výjimkou bodu VII.

VII. Mechanismus cookies

 1. Soubory cookies jsou používány za účelem zajištění řádného fungování webových stránek, jsou ukládány během používání webových stránek na počítači uživatele. Cookies jsou textovými soubory umožňujícími serveru Kapitálové skupiny PGE správnou prezentaci údajů obsažených na webových stránkách. Soubory cookies jsou využívány výhradně na vnitřní potřeby optimalizace webových stránek z hlediska výkonnosti a pro statistické analýzy. Správce neshromažďuje soubory cookies za účelem identifikace uživatele.
 2. Otázky zapnutí nebo vypnutí podpory souborů cookies závisí na konfiguraci prohlížeče a mohou být samostatně uživatele upravovány.
 3. V souladu s platnými předpisy je uživatel oprávněn rozhodnout o přístupu souborů cookies do svého počítače jejich předchozím výběrem v okně svého prohlížeče.

Jak spravovat soubory cookies – pokyny výrobců internetových prohlížečů:

VIII. Odpovědnost

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů nezahrnují žádné informace týkající se služeb nebo zboží jiných subjektů než správce údajů, které byly umístěny na webových stránkách komerčně, pohostinsky, podle zásad vzájemnosti nebo které neslouží k dosažení obchodního výsledku.
 2. Správce údajů neodpovídá za jednání nebo nedbalost uživatelů, jejichž následkem správce údajů zpracovává jimi poskytnuté osobní údaje způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Správce údajů si vyhrazuje právo provádět změny, zrušit nebo upravit funkce nebo vlastnosti webových stránek, a rovněž ukončit činnost, převést práva k webovým stránkám a provádět veškeré právní úkony povolené platnými ustanoveními zákona. Žádné činnosti prováděné správcem údajů nesmějí poškozovat práva uživatele.
 1. Kontakt se správcem údajů

Ve věci ochrany osobních údajů lze kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů / specialistu pro ochranu osobních údajů jmenovaného ve společnosti PGE Ekoserwis sp. z o. o., a to na e-mailové adrese: rodo.ekoserwis@gkpge.pl nebo na adrese sídla uvedené v bodu I těchto zásad.
V případě dotazů na webové stránky www.pgeekoserwis.pl laskavě kontaktujte: kontakt.pgeekoserwis@gkpge.pl

X. Změny zásad ochrany osobních údajů

 1. Správce údajů se vyhrazuje právo provádět změny v zásadách ochrany osobních údajů, pokud to budou vyžadovat ustanovení zákona nebo změny prováděné na webových stránkách. Příslušné změny a datum nabytí jejich platnosti správce údajů oznámí uživatelům, zejména hlášením na webových stránkách.
 2. Níže uvedené datum je datem platnosti zásad ochrany osobních údajů v poslední verzi.

?
?